Legislativa

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 • Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s.

 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů 

 • Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

 • Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

 • Právní předpisy v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti

 • Právní předpisy v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

 • Právní předpisy v oblasti účetnictví, daní a kontrolní činnosti

 • Prováděcí právní předpisy
 •  

  Kategorie

  Základní identifikační údaje subjektů sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů
  Jméno, příjmení, rodné číslo a/nebo datum narození, pohlaví, adresa trvalého bydliště a/nebo jiná adresa fyzické osoby (korespondenční adresa, adresa pro doručování do zahraničí apod.), PSČ, telefonní číslo a/nebo telefonní čísla (mobilní telefon, fax, pevná linka, apod.), e-mail anebo jiná elektronická adresa (instant messaging); 

  Rozšířené informace o subjektu a jeho bankovní spojení
  Jsou-li pro sjednávaný pojistný produkt anebo související služby Správce subjektu relevantní, v rozsahu nezbytném rovněž sociodemografická data subjektu a statusové informace subjektu (věk, rodinný stav, student, nezaměstnaný), kopie osobních dokladů, jsou-li nezbytné pro ověření totožnosti anebo statusových otázek subjektu (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas, rodný list, oddací list apod.), geolokační údaje, obchodní jméno / firma, IČO, DIČ, adresa sídla anebo místa podnikání, identifikace a adresa zaměstnavatele, výše průměrného měsíčního příjmu, údaje o bankovním spojení (číslo bankovního účtu v národním formátu a formátu IBAN, kód SWIFT a jiné obdobné informace) a/nebo číslo SIPO;

  Identifikační údaje subjektu pro přístup do informačních systémů a komunikačních kanálů UNIQA
  V nezbytném rozsahu základní identifikační údaje, navíc uživatelské jméno (login), heslo, údaje pro multifaktorové ověření, cookies pro měření návštěvnosti a analýzu využívání webových stránek UNIQA; tyto osobní údaje nejsou zpracovávány v přímo čitelné podobě, pouze jako zabezpečené (šifrované) technické záznamy příslušných aplikací; 

  Osobní údaje a identifikační údaje nezbytné pro sjednávání a plnění pojistných produktů
  V nezbytném rozsahu základní identifikační údaje a rozšířené informace o subjektu, navíc evidence pojistných produktů (aktuálních, dříve poskytnutých i sjednávaných; podle čísla smlouvy), evidence pojistných plnění a škodních událostí (včetně stavové informace o řešení anebo vyřízení škody; podle čísla škodní události), specifické údaje dle sjednaného anebo sjednávaného pojistného produktu, jmenovitě dotazníky a informace získávané anebo získané Správcem v rámci vyhodnocování sjednávání pojistných produktů Správcem pro účely stanovení pojistného rizika (údaje o výpočtu, výše odkupného apod.), informace o předpisech a potvrzení o platbách pojistného, informace o aktuální hodnotě investičního životního pojištění, informace pro daňové potvrzení k životnímu pojištění, kopie evropského záznamu o dopravní nehodě nebo policejní protokoly, fotodokumentace škodní události, pořizovací doklady a smlouvy, hodnocení škody technikem, likvidátorem, znalcem a jiná odborná dobrozdání a posudky, SPZ, údaje o vozidle a škodě na něm (např. lokalita škody – geolokační údaje, rychlost jízdy, ujetá vzdálenost v počtu km), údaje cestovního pojištění (destinace, doba pojištění), rozhodnutí o plnění/neplnění škody Správcem anebo třetí osobou, informace o relevantních žalobách, exekucích a splátkových kalendářích;

  Korespondence a jiná komunikace se subjektem
  Obsah veškeré korespondence se subjektem a jinými třetími osobami, pakliže je dohledatelná podle jeho osobních údajů dle některé z předchozích kategorií, obsah všech změnových požadavků subjektu, elektronické i listinné stejnopisy, kopie a otisky dokumentů obsahujících osobní údaje subjektů, požadavky zaslané prostřednictvím aplikací a komunikačních kanálů Správce (systémy myUNIQA+, aplikace MeteoUNIQA, aplikace SafeLine, webové stránky Správce); 

  Zvláštní kategorie osobních údajů 
  Informace o zdravotním stavu
  Jsou-li pro sjednávaný pojistný produkt anebo související služby Správce subjektu relevantní, v rozsahu nezbytném rovněž obsah subjektem zpřístupněné a/nebo Správcem dožádané zdravotnické dokumentace (diagnózy, anamnézy, lékařské nálezy, seznamy výkonů), lékařské zprávy o zdravotním stavu, zdravotní dotazníky, kopie úmrtního listu pojištěného, informace o škodové události v oblasti života a zdraví (datum úrazu, poraněná část těla, údaje o hospitalizaci, zpráva ošetřujícího lékaře); součástí zdravotnické dokumentace mohou být i genetické údaje, které nikdy nejsou předmětem zpracování na straně Správce, ledaže je to potřebné pro stanovení podmínek poskytované služby subjektu;

  Dynamický biometrický podpis
  Je-li to vzhledem k formě sjednání pojistného produktu anebo související služby Správce subjektu potřebné, grafometrický podpis zaznamenaný na technickém zařízení umožňujícím snímání otisku podpisu a jeho biometrických charakteristik jako je rychlost, tlak, sklon, markanty písma apod.

  Osobní údaje třetích osob nezbytné pro plnění povinností UNIQA vůči subjektu a těmto třetím osobám
  V nezbytném rozsahu základní identifikační údaje třetích osob – subjektů osobních údajů, např. manžela, manželky, partnera, partnerky, dítěte, člena společné domácnosti, pojistníka, pojištěného, obmyšlené osoby, poškozeného, účastníků, svědků pojistných událostí a osob podílejících se na vyřizování pojistných událostí (likvidátoři, znalci a jiné technické osoby), popř. jiných osob.

  Osobní údaje zaměstnanců Správce
  Základní identifikační osobní údaje a rozšířené informace o zaměstnanci jakožto subjektu osobních údajů, ID zaměstnance, informace o vzdělání, zdravotním stavu a nemocnosti, pracovní pozici, mzdové a daňové informace (hrubá měsíční mzda včetně struktury – odměny, příplatky, náhrady, odpracovaná doba, neodpracovaná doba, hodinový výdělek, údaje o rodiných příslušnících pro účely stanovení daňových odpočtů a slev), informace o provozní činnosti zaměstnance (docházka, telefonní hovory, tiskové služby), bankovní spojení (číslo bankovního účtu).

  Informace obchodní a marketingové povahy
  V nezbytném rozsahu informace o nabídkách pojistných produktů a služeb Správce subjektu, o požadavcích a potřebách subjektu ohledně krytí pojistných rizik (včetně informací o trendech), informace o osobách podílející se na sjednání pojistného produktu se subjektem (identifikace získatele včetně jeho osobního čísla anebo obchodního partnera Správce včetně jeho Qpartner čísla).

  Účely

  1.1 Právním základem zpracování osobních údajů může být jedna z níže uvedených skutečností:
  (a) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
  (b) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje;
  (c) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
  (d) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany;
  (e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu;
  (f) výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů udělený subjektem údajů pro jeden či více konkrétních účelů; tyto souhlasy.
  1.2
  1.3 Poskytnutí základních identifikačních údajů subjektů sloužících k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, jakož i některých rozšířených informací o subjektu a vybraných osobních údajů a identifikačních údajů nezbytných pro sjednávání a plnění pojistných produktů (ve smyslu odst. 3.1 písm. a), b) a d) této informace) může být nezbytné pro řádné sjednávání a plnění pojistných smluv, resp. požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy. Neposkytne-li však subjekt údajů Správci výše uvedené osobní údaje, není Správce povinen příslušnou smlouvu se subjektem uzavřít.
  1.4
  1.5 Poskytnutí některých osobních údajů subjektem a jejich následné zpracovávání Správcem je zákonným požadavkem, kterému se musí Správce přizpůsobit. Správce zpracovává vymezené soubory osobních údajů zejména na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění tehdejších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Ve všech výše uvedených případech má subjekt buď zákonnou povinnost výše uvedené osobní údaje Správci poskytnout anebo zákon upravuje v určitých případech zpracování osobních údajů jako zákonné. Neposkytne-li však subjekt údajů Správci výše uvedené osobní údaje anebo zapoví-li následně jejich zpracování, není Správce povinen příslušnou smlouvu se subjektem uzavřít, resp. může její plnění ukončit.
  1.6 Správce má oprávněný zájem na zpracování osobních údajů v následujících případech:
  (a) vedení informací o obchodních případech a příležitostech, klientech a potenciálních klientech, a to včetně informací o obchodech a neuzavřených obchodech prováděných prostředky komunikace na dálku;
  (b) vedení databáze uživatelů pro přístup do informačních systémů myUniqa, RSU, DMS;
  (c) vedení databáze digitalizovaných dokumentů, např. nabídek pojištění,smluvní dokumentace a předsmluvních jednání (evidence návrhů smlouvy u různých pojistných produktů a výsledků jednání s klientem), hlášení,
  zdokumentování a likvidací pojistných událostí (včetně kontaktních údajů zúčastněných osob – likvidátora, znalce, ad.);
  (d) poskytování informací uživatelům služby MeteoUNIQA, která varuje před nepříznivým počasím;
  (e) vedení evidencí pro účely soudního i mimosoudního vymáhání nároků Správce z pojistných smluv, pojistných plnění a regresních nároků;
  (f) vedení evidence plateb pojistného, úhrad pojistného plnění a dalších účetních pohybů souvisejících s uzavřenými pojistnými smlouvami;
  (g) sledování statistických a ekonomických parametrů jednotlivých produktů, osob podílejících se na sjednávání pojistných smluv a produktů (získatelé, obchodní partneři, agenti ad.);
  (h) sledování provozních parametrů činnosti Správce (v rámci pracovněprávní evidence, dále statistické a operační reporty a sestavy, logování provozu a využívání aplikací a komunikačních kanálů Správce, logování tisků a další obdobné provozní evidence).
  1.7 Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů pro účely oprávněných zájmů třetí strany v následujících případech: 
  (a) vedení databáze digitalizovaných dokumentů (např. smluvní dokumentace), jde-li o oprávněné zájmy poškozeného nebo účastníka / osoby dotčené pojistnou událostí, popř. jiných třetích osob (manžela, manželky, partnera, partnerky, dítěte, člena společné domácnosti, obmyšlené osoby, popř. jiných osob; 
  (b) vedení databáze o likvidacích pojistných událostí ve formě digitalizovaných kopií dokumentů týkajících se havarijního pojištění (KASKO) a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (POV), jde-li o oprávněné zájmy poškozeného nebo účastníka/osoby dotčené pojistnou událostí, svědků pojistných událostí a osob podílejících se na vyřizování pojistných událostí (likvidátoři, znalci a jiné technické osoby)
  (c) záznamy korespondence (včetně technických jako jsou kopie e-mailové komunikace apod.) se subjektem a jinými třetími osobami, elektronické i listinné stejnopisy, kopie a otisky dokumentů obsahujících osobní údaje subjektů
  a dokumentující nároky třetích osob;
  (d) sledování statistických a ekonomických parametrů činnosti Správce pro účely vyhodnocování odměn, provizí a požitků osob podílejících se na sjednávání pojistných smluv a produktů (získatelé, obchodní partneři, agenti ad.).

  Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů zejména v následujících případech:
  (a) v případě sjednávání životního pojištění, pro jehož předběžné ocenění pojistných rizik je nezbytný souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů zvláštních kategorií, zejména zpracování informací o zdravotním stavu;
  (b) v případě zpracování dynamického biometrického podpisu, který může v některých případech nahrazovat podpis na smluvních dokumentech, přičemž předmětný souhlas s nahráváním subjekt poskytuje ještě před podepsáním dokumentů;
  (c) zasílání obchodních sdělení a informování o nabízených pojistných produktech Správce a třetích osob, jakož i o jiných obchodech nebo službách Správce a třetích osob, či o jejich změnách, prostřednictvím využívání komunikace
  elektronickými prostředky/prostředky na dálku;
  (d) pořizování záznamů telefonických hovorů na zákaznické lince Správce za účelem dokumentování obsahu hovoru a zvyšování kvality poskytovaných služeb, přičemž předmětný souhlas s nahráváním subjekt poskytuje ještě před zahájením hovoru s pracovníkem zákaznické linky Správce.

  Příjemci

  (a) UNIQA Österreich Versicherungen AG, mateřská společnost Správce se sídlem Untere Donaustrasse 21, A-1029, Vídeň, Rakousko, a další společnosti v rámci pojišťovací skupiny UNIQA, kterým jsou osobní údaje subjektů předávány na základě oprávněného zájmu Správce a mateřské společnosti na optimalizaci produktů a služeb Správce poskytovaných subjektům, přímém marketingu, který je však realizován výhradně s předchozím souhlasem subjektu, a také ekonomickém řízení celé skupiny UNIQA;

  (b) Pojišťovací zprostředkovatelé a jiné oprávněné osoby na základě právních předpisů v oblasti pojišťovnictví. Správce pro obchodní činnost a distribuci svých pojistných produktů, klientské poradenství a poskytování informací vytváří a využívá síť pojišťovacích zprostředkovatelů (interních a externích). Těmto osobám předává (a rovněž od nich sbírá) Správce osobní údaje subjektů, avšak pouze v rozsahu, struktuře a při příležitostech, které jsou nezbytně nutné pro uzavření, řádnou správu a čerpání pojistných smluv klienty. Předávání osobních údajů a jejich zpracování těmito zpracovateli se děje výlučně na základě smluv o zpracování osobních údajů, na jejichž základě jsou tito zpracovatelé vázáni požadavky a pokyny Správce na zpracování a ochranu osobních údajů, zajištění důvěrnosti a bezpečnosti zpracování;

  (c) Poskytovatelé IT, komunikačních a souvisejících služeb (např. tiskové a poštovní služby, dlouhodobá fyzická archivace, poskytovatelé služeb přímého marketingu), jako jsou dodavatelé a správci vnitřních informačních systémů, on-line nástrojů a webových stránek, elektronických komunikačních kanálů a aplikací Správce. I u těchto zpracovatelů se zpracování osobních údajů děje výlučně na základě precizní a podrobné smlouvy o zpracování osobních údajů, jíž je každý zpracovatel zavázán, aby zavedl, udržoval a prováděl nezbytná opatření k ochraně a zabezpečení osobních údajů subjektů;

  (d) Poskytovatelé asistenčních, poradenských a dalších služeb. Správce pro zajištění některých obchodních, marketingových či provozních činností a pro poskytování služeb využívá externí dodavatele, kteří pro řádný výkon svých aktivit musejí mít přístup i osobním údajům subjektů. Správce předává osobní údaje výlučně na základě řádných smluv o zpracování osobních údajů, a to např. poradenským společnostem, advokátním kancelářím, vymáhacím agenturám a dalším obchodním partnerům;

  (e) Zajistitelé a mezinárodní pojistitelé. Pro účely zajištění předáváme základní osobní údaje níže uvedeným zajistitelům a mezinárodním pojistitelům usídleným v Evropské unii, resp. Evropském hospodářském prostoru i mimo něj, kteří jsou rovněž vázáni pravidly na ochranu osobních údajů a to zejména UNIQA Re AG, se sídlem Lavaterstrasse 85, CH - 8002 Curych, Švýcarsko; případě další ad hoc zajistitelé.

  (f) V zákonem stanovených případech mohou být osobní údaje zpřístupňovány těmto kategoriím příjemců:

  (g) Výměna informací mezi pojišťovnami, bankami a Českou kanceláří pojistitelů. V souladu s požadavky příslušných právních předpisů se Správce spolu s ostatními pojišťovnami, bankami a finančními institucemi (v případě flotilových pojištění, anebo pokud je pojistné plnění vinkulováno), popř. Českou kanceláří pojistitelů informují a vzájemně si předávají informace o pojištění fyzických a právnických osob a jeho zprostředkování, jejichž součástí jsou nezbytně i osobní údaje subjektů, mezi něž patří i zmocněnci účastníků pojištění, osoby zúčastněné na škodné anebo pojistné události. Tyto informace jsou předávány především za účelem prevence a odhalování pojistných
  podvodů, příp. jiných protiprávních jednání, a to i v případech podezření na takovou činnost. 

  (h) Veřejnoprávní orgány. Správce je na základě ustanovení příslušných právních předpisů povinen poskytovat informace a osobní údaje i vybraným orgánům veřejné moci a jiným veřejným subjektům, které jsou k tomuto ze zákona oprávněny. Mezi tyto orgány patří především Česká národní banka a další orgány dohledu, Ministerstvo financí a orgány finanční správy, notáři v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí anebo orgány činné v trestním řízení (soudy, Policie ČR, atp.). Správce může přímo poskytnout osobní údaje i jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem. 

  Seznam nejvýznamnějších zpracovatelů, kterým při dodržení všech zásad bezpečnosti poskytujeme osobní údaje zákazníků:

  marketingové a obchodní účely AMI Praha a.s IČO: 25715909
  IBRS - International Business and Research s.r.o. IČO: 2613758
  Magnas Media s.r.o IČO: 24225584
  Medio Interactive s.r.o IČO: 24675920
  NMS Market Research s.r.o. IČO: 25749315
  UNIQA International  
  práce s daty klientů Atlantis software spol. s.r.o. IČO: 28365399
  atlantis telecom spol. s r.o. IČO: 60466189
  BG Telekom IČO: 13790480
  MARKET VISION s.r.o. IČO: 26502097
  Open One a.s  
  vymáhání pohledávek ABEWY EXE GROUP, s.r.o.  IČO: 27944514
  Česká mailingová společnost, s.r.o. IČO: 26196646
  Intrum Czech, s.r.o. IČO: 27221971
  M.B.A. Finance s.r.o. IČO: 27407209
  IT služby Atlantis software spol. s.r.o. IČO: 28365399
  atlantis telecom spol. s r.o. IČO: 60466189
  BG Telekom IČO: 13790480
  Bisnode Česká republika, a.s. IČO: 63078201
  C.A. System s.r.o. IČO: 26128730
  Cebia, spol. s r.o. IČO: 18628443
  FSS, spol. s r.o. IČO: 25957368
  LLP CRM, s.r.o. IČO: 04365259
  MARKET VISION s.r.o. IČO: 26502097
  METEOPRESS, spol. s r.o. IČO: 47125381
  Octo Telematics  
  OpenOne a.s IČO: 26460980
  UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o IČO: 34 145 311
  Zprostředkování pojištění Aon Central and Eastern Europe, a.s. IČO: 47123672
  Broker Consulting, a.s. IČO: 25221736
  Broker Trust, a.s. IČO: 26439719
  Fincentrum a.s. IČO: 24260444
  GrECo JLT Czech Republic s.r.o IČO: 45793107
  HC Broker, s.r.o. IČO: 29196540
  Home Credit a.s.  IČO: 26978636
  Chytrý Honza, a.s. IČO: 29048770
  IMG, a.s. IČO: 63080419
  INSIA, a.s. IČO: 48034479
  MAI INSURANCE BROKERS, s.r.o. IČO: 25666428
  MARSH, s.r.o. IČO: 45306541
  Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. IČO: 48024562
  OK Group, a.s IČO: 25561804
  OVB Allfinanz, a.s. IČO: 48040410
  Partners Financial Services, a.s. IČO: 27699781
  Raiffeisen stavební spořitelna a.s. IČO: 49241257
  Raiffeisenbank a.s. IČO: 49240901
  RCI Financial Services, s.r.o. IČO: 25722328
  Renomia Network, s.r.o. IČO: 03108830
  Renomia, a.s. IČO: 48391301
  Respect, a.s. IČO: 25146351
  Rozsáhlá vlastní sít pojišťovacích zprostředkovatelů  
  SAB servis, s.r.o. IČO: 24704008
  Swiss Life Select Česká republika, s.r.o. IČO: 63480191
  Willis, s.r.o. IČO: 47122030
  Poštovní služby Iron Mountain Česká republika s.r.o. IČO: 25064631
  Avis Marketing, spol. s r.o. IČO: 25072676
  Copy General Onsite Services s.r.o. IČO: 26689511
  Česká pošta, s.p. IČO: 47114983
  Asistenční služby AXA ASSISTANCE CZ,  s.r.o. IČO: 25695215
  Europ Assistance s.r.o. IČO: 25287851

  Práva subjektu

  Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
  a) účely zpracování
  b) kategorie dotčených osobních údajů
  c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
  d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby
  e) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a/nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
  f) právo podat stížnost u dozorového úřadu
  g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
  h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

  Správce je povinen poskytnout subjektu údajů na jeho žádost kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

  Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování jeho osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:
  a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
  b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
  c) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody
  Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

  Bylo-li zpracování omezeno podle předchozího odstavce, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu Evropské unie. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle předchozího odstavce, musí být Správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

  Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, je-li zpracování prováděno pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany, včetně souvisejícího profilování. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

  Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případě, že:
  i) zpracování je založeno na souhlasu subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů nebo na výslovném souhlasu se zpracováním zvláštních kategorií osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů nebo na smlouvě, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;
  ii) zpracování se provádí automatizovaně.

  Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle předchozího odstavce má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo Správcem druhému správci, je-li to technicky proveditelné. Výkonem práva na přenositelnost osobních údajů uvedeného v předchozích odstavcích není dotčeno právo subjektu údajů na výmaz osobních údajů. 

  Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
  a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
  b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
  c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu
  d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně
  e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje
  f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.